NB:

Generelt hvis du kjenner til at ditt gulv er glatt, så vil du kunne være erstatningspliktig ved senere skliskader.

 

Som privatperson så må du si fra til eier når du sklir, ellers kjenner ikke eier noe til at gulvet er glatt.

Lover og regler rundt glatte gulv:

 

 

Følgende foreskrifter og paragrafer er kopiert direkte fra lovverkene, hvis dere ønsker å lese mer om regler og foreskrifter så klikk på linkene.

 

Arbeidstilsynet:

1995-02-16 nr 170: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19950216-0170.html

Kap. 3. Generelle krav til arbeidslokaler

 

§ 17. Leider

       Trinnene skal være sklisikre og solid dimensjonert.

§ 20. Gulv

       Gulv i arbeidsrom, på lasteramper o.l. skal være jevne og behagelige å gå på og om mulig være sklisikre. De skal også kunne rengjøres på en tilfredsstillende måte.

§ 39. Vaskerom

       Gulv i vaskerom skal være sklisikre. 

___________________________________________________________________________

 Statens bygningstekniske etat:

- en veiledning til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk

3. utgave april 2003 Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet

 

http://www.be.no/beweb/regler/veil/REN2003/07cbruksikker.html

 

Sikkerhet i bruk

§ 7-4 til § 7-48

 

Gulv og underlag

Det må benyttes overflatebelegg som er sklisikkert, gangsikkert og rengjøringsvennlig. Dette er særlig viktig i våtrom eller i andre deler av bygning som kan få fuktighet på overflaten, for eksempel områder nær inngang.

 

Leider

Vange og håndlist bør avsluttes minst 1 m over øvre plan. Trinnene i leideren bør være sklisikre. Kravene til leider gis av Arbeidstilsynet og finnes i forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler § 17, med veiledning.

 

3. Fallskader

Hjemmeulykker utgjør i dag den største gruppen av ulykker. Undersøkelser indikerer at uheldig eller mangelfull utforming av boligen, bygningsdeler eller innredning, ofte er hovedårsak eller medvirkende årsak til ulykker.

 

Fallulykker er den dominerende ulykkestypen, og den som vanligvis får de alvorligste konsekvensene.

 

Kant mot nivåforskjell og trinn i trapp bør merkes.

 ___________________________________________________________________________

Sosial- og helsedepartementet 13. juni 1996

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

http://odin.dep.no/detalj/DIV197219720007HODNORTRYK/bn!15900101.html

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/asgeirklokk/Linker_til_relevante_sider/forskrbadeanlegg.htm

 

§ 1. Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

 

§ 7. Krav til badeanlegg og omkringliggende arealer

Badeanlegg skal være utformet slik at hensynet til helse, hygiene og sikkerhet, herunder forebygging av ulykker, til enhver tid ivaretas.

 

b) sklisikkert golv og underlag rundt bassengbad og på de deler av bassengbunnflaten der vanndybden er liten.

 

§ 19. Tilsyn.

Kommunestyret fører tilsyn med at denne forskrift overholdes.

 

§ 20. Virkemidler og dispensasjon.

Kommunestyret kan foreta granskning, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med § 4a-7 til § 4a-10 i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene.

 

§ 22. Straff.

Overtredelse av forskriften eller vedtak truffet med hjemmel i forskriften straffes etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-11, dersom ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

 

 ___________________________________________________________________________

 

Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982

(Endret senest ved lov av 15. juli 1994 nr. 55)

 

http://www.uio.no/miljoforum/helse/lov.shtml

 

§ 4a - 11 (Straff)(1)

Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller uaksomt overtrer pålegg eller forskrifter gitt i medhold av dette kapittel.

 

Medvirkning straffes på samme måte.

 

Har overtredelsen ikke medført helseskade eller kun ubetydelig fare for helseskade, skjer offentlig påtale kun etter begjæring fra kommunestyret.

(1)    Endret ved lov 15. juli 1994 nr. 55.

 ___________________________________________________________________________

De nye byggereglene – Kompendiet

 

http://www.be.no/beweb/info/informasjonsloeftet/komp/12sikker.html

Kap 12. Sikkerhet i bruk og brukbarhet.

 

Hjemmeulykker utgjør i dag den største gruppen av ulykker her i landet. Det er registrert til sammen 150 000 skader pr. år og nærmere 1000 av disse førerer til dødsfall, dvs. over dobbelt så mange som dør i trafikkulykker. Det er mange årsaker til disse ulykkene, men undersøkelser viser at mangelfull utforming av boligen, bygningsdeler, innredning eller bygningens nærmeste omgivelser ofte er hovedårsak eller medvirkende til ulykken. Dette understreker hvor viktig det er å følge opp funksjonskravene som er gitt i (TEKN) med konkrete løsninger som er gjennomarbeidet med tanke på å sikre mot personulykker i hjemmene, men også på arbeidsplasser og i offentlige miljøer.

 

Når det gjelder faren for skader pga. fall, stiller (TEKN) krav på en rekke konkrete områder:

Gulvet eller underlaget må ha en overflate som reduserer muligheten for å skli eller snuble.

 

 

 

 

 

:

 

 

Copyright ® 2003 Antiskli Norge AS  
Antiskli Norge AS Sklisikring av gulv og emballasje